Svenska

Så erövrar barnen språket

– Utveckling, störningar, stimulans

Hur utvecklas barnets språk under de första viktiga åren av dess liv? Vad ligger bakom denna mirakulst snabba utveckling? Vilka problem av olika slag, störningar och avvikelser, möter normalt under denna och vilka kan vara av mer bestående karaktär? Slutligen: Hur kan man hjälpa barnet att nå fram till bästa möjliga språkförmåga?
Detta är bl.a dessa frågor, viktiga för föräldrar och alla kategorier av lärare, som besvaras i denna koncentrerade men innehållsrika och lättlästa framställning. Den är genom sin klara och överskådliga uppläggning mycket lämplig att använda i grund- och fortbildning för alla typer av lärare och i föräldrautbildningar av olika slag.

Författare: Bo Johansson är docent i psykologi och universitetslektor i pedagogik, Per Olof Svedner fd universitetslektor i svenska, båda knutna till institutionen för lärarutbildning i Uppsala.

Svenskämnet och svenskundervisningen

Närbild och helhetsperspektiv. Ambitioner, principer och metodiska grepp.

Denna beskrivning av svenskämnet förenar teoretisk analys med praktiska exempel; det är alltså fråga om en didaktisk-metodisk handledning. De olika delarna i kursplanens svenskämne behandlas med betonande av helhetsaspekterna och mot bakgrund av den historiska utvecklingen. Resonemang och exempel gäller företrädesvis årskurserna 4 till 12. Boken vänder sig i första hand till blivande lärare i svenska, men även mer erfarna lärare bör ha mycket att hämta i den.

Författare: Per Olov Svedner. Författaren har lång erfarenhet av svensklärarutbildning och ett omfattande didaktiskt-metodiskt författarskap bakom sig.
Artikelnummer: 91-89040-17-1
Pris exkl. moms : 148 kr

Tala-samtala-lära

En koncis handledning som ska hjälpa blivande och yrkesverksamma lärare att utveckla sin kompetens till samtal och retorik i olika former och i olika situationer i skolan. Olika aspekter på lärares tal.

Författare:
Pris:
ISBN:

Läraren, gruppen, ledarskapet

Läraren, Gruppen och Ledarskapet är baserad på aktuell empirisk forskning inom ledarskap och gruppsykologi, med fokus på lärarens roll som ledare, handledare och grupputvecklare i dagens skola och med kopplingar till de krav och utmaningar som ställs på läraren i dagens och morgondagens skola, år 1-12. Boken är skriven för verksamma lärare och för lärarutbildning och lärarfortbildning.

Ur innehållet:
* Vad är specifikt för ledarskap i skolan? Vilka är kraven?
* Läraren och det situationsanpassade ledarskapet
* Om att utveckla sitt ledarskap
* Att planera, genomföra och utvärdera
* Läraren och grupprocessen
* Att leda och handleda grupper
* Handledarrollen ur olika perspektiv
* Att leda värdegrundsarbete i praktiken
* Att arbeta i arbetslag
* Att hantera vanligt förekommande problemsituationer
* Om att utveckla sociala färdigheter hos eleverna
* Var går gränsen? Juridiska och etiska överväganden.

Författare: Matts Dahlkwist, univ adj och lärarutbildare i psykologi/ pedagogik och i samhällskunskap
Artikelnummer: 91-89040-62-7
Pris exkl. moms : 148 kr

Mobbning, diskriminering och kränkningar – verktyg i värdegrundsarbetet

– Verktyg i värdegrundsarbetet

Värdegrunden med koppling till kränkningar, mobbning och diskriminering ställs i fokus i denna bok. Ofta finns det inte särskilt mycket tid över till att fatta de ”rätta” besluten i akuta situationer. Vi kan många gånger också känna oss maktlösa och tycka att vi saknar verktyg och idéer. Denna bok är därför tänkt som en fakta- och inspirationskälla i det dagliga arbetet mot olika former av kränkande beteenden, förebyggande och aktionsinriktade och med den nya lagstiftningen som riktmärke. Boken är tänkt att användas i utbildningssyfte för blivande och verksam personal. Den innehåller ett urval undervisningsidéer och förslag till praktiska övningar inom olika temaområden som man tillsammans i klassen eller i gruppen kan genomföra, i form av reflektions- och värderingsövningar, uppdrag, rollspel, case-övningar och gemensamma etiska dilemmadiskussioner.

Författare: Matts Dahlkwist
Artikelnummer: 91-89040-70-8
Pris exkl. moms : 125 kr

Reagera mot mobbning

Metodpärm

Fakta och idéer för arbete mot mobbning och kränkningar på den egna skolan.

Ur innehållet:
* Om olika socialpsykologiska mekanismer bakom kränkande beteende
* Vad säger lagar och styrdokument?
* Ett antal case och etiska dilemman
* Värderingsövningar och diskussionsunderlag
* Skolans värdegrund och kränkande beteende
* Presentation av några arbetsmodeller och antimobbningsprogram

Författare: Matts Dahlkwist.
Artikelnummer: 91-89040-60-0
Pris exkl. moms : 495 kr

Så erövrar barnen matematiken

-En lärarguide för undervisningen i matematik i förskola, förskoleklass och de tidiga åren i skolan

Matematikundervisningen i skolan och förskolan har debatterats åtskilligt under de senaste åren. Problemet är hur man på ett enkelt och engagerande sätt skall stimulera barns färdighet att räkna. En lösning av detta problem presenteras i denna handledning,som bygger på helt nya forskningsrön om den grundläggande matematiska begreppsbildningen. De visar att färdigheten att behärska talraden är grundläggande för denna förmåga. Boken innehåller en presentation av dessa teoretiska utgångspunkter samt ett stort antal praktiska exempel på hur man med hjälp av denna teori kan bedriva rolig och lärorik undervisning i förskola, förskoleklass och upp till år 3 i skolan.

Författare: Bo Johansson och Michael Wirth
Artikelnummer: 91-89040-57-0
Pris exkl. moms : 135 kr

Varför är subtraktion svårt?

Orsaker och förslag till åtgärder

I denna bok presenteras ett förslag till uppläggning av undervisningen i subtraktion under de tidiga åren i skolan. Till grund för förslaget ligger resultaten från en undersökning av svenska elevers färdigheter i subtraktion i årskurs 1 – 4. Denna undersökning, liksom tidigare studier (bl. a Johansson 2005a; 2005b), har syftat till att kartlägga de strategier för att lösa uppgifter i aritmetik som barn utvecklar spontant i förskoleåldern eller genom undervisning i skolåldern. Den bärande idén har varit att en optimal undervisning borde utgå från och bygga vidare på de strategier barnen finner fram till på egen hand och som dessutom har hög effektivitet, dvs. i hög utsträckning leder
till rätt svar.

Författare: Bo Johansson och Michael Wirth
Artikelnummer: 91-89040-57-0
Pris exkl. moms : 125,00 kr

Värdegrundscase

En pärm full av olika case och metodiska råd att använda i skolans värdegrundsarbete. Till varje fall finns även en berättelse ”hur gick det sedan”. Skolans praktiska värdegrundsarbete fokuseras i denna pärm, i form av en samling dilemman och autentiska praktikfall (case) på olika teman, knutna till skolans värdegrund. Ett viktigt syfte är att träna beslutsförmågan hos studenterna/eleverna och tydliggöra det egna förhållningssättet i de värdegrundsfrågor vi möter så gott som dagligen. Detta är också ett led i att gemensamt formulera en tydlig värdegrund på de enskilda skolan. I vardagsarbetet finns det många gånger inte särskilt mycket tid över för att fatta viktiga beslut i akuta situationer, när saker och ting väl inträffar. En vanlig grundskollärare har att fatta hundratals didaktiska beslut varje dag. Vi kan många gånger känna oss maktlösa och känna att vi saknar tillräckligt av verktyg och idéer. Denna pärm är därför tänkt som en fakta- och inspirationskälla i det dagliga värdegrundsarbetet, tillsammans i klassen/gruppen, samt som kurslitteratur i lärarfortbildning och inom lärarutbildning.

Temaområdena är:
Tema 1. Mobbning, kränkningar och diskriminering
Tema 2. Fostran till tolerans
Tema 3. Solidaritet i praktiken
Tema 4. Könsmaktfrågor. Kränkningar i ett genusperspektiv
Tema 5. Digitala kränkningar
Tema 6. Gruppdynamik och social utveckling
Tema 7. Förhållningssätt till droger av olika slag
Tema 8. Etik och rättsfrågor
Tema 9. Objektivitet, saklighet och demokratifrågor

Författare: Matts Dahlkwist
Artikelnummer: 91-89040-73-2
Pris exkl. moms : 395 kr