Metodik

Case metodik

Författare: Matts Dahlkwist
Pris exkl. moms: 145,00 sek
ISBN: 91-89040-55-4

Vetenskapsteori och metod för lärare

Vetenskaplig teori och metod för lärare utgör en introduktion i vetenskapsteori och metod – dels för de lärarstudenter som skall skriva examensarbeten eller magisteruppsatser inom ramen för sin utbildning – dels för yrkesverksamma lärare i fortbildning och/eller som skall bedriva systematiska studier i sin egen skolvardag. Boken tar upp frågor som rör forskningsområdet utbildningsvetenskap. Mot en bakgrundsbeskrivning av tanketraditionerna positivism respektive humanism, behandlas i boken hur man genomför en vetenskaplig studie – från det att man får en idé, formulerar ett problem och ett antal forskningsfrågor, hur man utformar en forskningsplan (design), gör forskningsetiska överväganden, samlar in data, analyserar och värderar dessa, för att slutligen utforma en forskningsrapport.

Författaren Christer Stensmo är docent i pedagogik, legitimerad psykolog och verksam som lärarutbildare i Uppsala.

Artikelnummer: 91-89040-44-9
Pris exkl. moms : 137 kr

Examensarbetet i lärarutbildningen

Examensarbetet i lärarutbildningen utgör en komplett handledning inför kursen Examensarbetet.

Handledningen innehåller bl a:
– Tanken med examensarbetet
– Beskrivning av olika ämnestyper
– Vetenskaplig metod
– Olika materialinsamlingsmetoder
– Några vanliga fallgropar i arbetet
– Dispositionsprinciper
– Belysande exempel ur genomförda examensarbeten
– Skrivandet som arbets- och tankeprocess
– Regler och råd fö språkbehandlingen
– Råd och rekommendationer inför ventileringsseminariet

Författare: Bo Johansson är docent i psykologi och universitetslektor i pedagogik. Per Olov Svedner, f d universitetslektor i svenska, båda knutna till Institutionen för lärarutbildning i Uppsala.

Artikelnummer: 91-89040-64-3
Pris exkl. moms : 125 kr

Att arbeta med skolans värdegrundsfrågor

– idéer för problembaserat arbete

Hur tolkar vi skolans värdegrund? Med utgångspunkt från hur styrdokumentens beskrivning av skolans värdegrundsbegrepp kan tolkas, innehåller boken en stor mängd praktiska övningar inom olika delområden av värdegrundsbegreppet som man tillsammans i klassen eller gruppen kan genomföra, i form av t ex värdegrundsövningar, problembaserat lärande, case-metodik, och andra grupp- och problembaserade arbetssätt.
Ur innehållet:

Skolans värdegrund i styrdokumenten – om värdegrunden förr och nu och om sätt att tolka värdegrundsbegreppet i historisk belysning.

En introduktion i PBL, capemetodik och andra problembaserade arbetssätt.

Att arbeta praktiskt med värdegrundsfrågorna i skolan

Exempel på övningar och fallbeskrivningar med värdegrundsfrågorna i fokus, på följande delområden:

Demokratin och värdegrunden

Samlevnadsfrågor och sexuell diskriminering

Droger

Mobbning och andra former av kränkande beteende

Våra vardagsrelationer. Skvaller, ryktesspridning och förtal i vardagslivet

Fostran till tolerans. Kulturell mångfald, etnisk diskriminering, rasism och främlingsfientlighet

Ordning och regler i skolan

Syn på lärande och kunskap

Religion och livssyn

Jämställdhetsfrågor

Brott och straff

Miljöetik

Författare: Matts Dahlkwist, univ adj och lärarutbildare i psykologi/pedagogik och i samhällskunskap.
Artikelnummer: 91-89040-53-8
Pris exkl. moms : 145 kr

Att forska i praktiken

”Forskning som enbart resulterar i böcker är otillräcklig”
Kurt Lewin 1946.

Idag märks ett växande intresse för aktionsforskning och andra sätt att närma sig praktiken. Praxisforskning, dialogisk forskning och deltagarorientering är några alternativ. Internationellt talar man om co-operative isjury I en kunskapsöversikt presenteras intressanta teorier, förhållningssätt och forskningsmetoder. En fallstudie av ett lokalt demokratiprojekt problematiserar hela relationen mellan forskare och fält. Hur kan man värdera forskning som vill medverka till förändring? Boken vänder sig till personer som är intresserade av förändringsarbete, särskilt om engagemanget gäller fältanknutna FoU-projekt. Den kan användas i forskningsmetodiska kurser, t ex inom lärarutbildning, socialt arbete och folkhälsovetenskap. Flera generella vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor väcks. Därför bör innehållet vara av intresse också för en allmänt forskningsintresserad läsekrets.

Författare: Matts Mattsson, fil dr i socialt arbete och universitetslektor i specialpedagogik.
Artikelnummer: 91-89040-50-3

Pris exkl. moms : 148 kr
Lustfyllt lärande

Lärarpärm
Pärmen är tänkt som en guide och idébank för blivande och verksamma lärare och innehåller en presentation av kreativa och varierande arbetssätt och skapande verksamhet – mängder av konkreta övningar och tips för att tillsammans uppnå glädje och motivation i skolans vardag.

Ur exempel på innehållet:
Metodiska grunder för samarbetet
Det dagliga samtalet
Med skönlitteraturen som utgångspunkt för skapande arbete
Ord- och bildskapande
Att arbeta med dikter

Författare: Gunilla Bogren, som varit metodiklärare och verksam som lärare i grundskolan under hela sitt yrkesliv.
Artikelnummer: 91-89040-51-1
Pris exkl. moms : 595 kr

Vägen till projektarbetet

En klar och koncis handledning, en ”lathund”, för gymnasiestuderande i projektarbetskursen. Ger en praktisk handledning genom hela arbetsprocessen. Kraftiga mängdrabatter vid större köp (se prislistan)

Författare: Ove Nordenmark, gymnasielektor i samhällskunskap och historia.
Artikelnummer: 91-89040-37-6
Pris exkl. moms : 27 kr

MUGI motoriklek

Med observationschema för förskola och skola

MUGI motoriklek vänder sig till förskollärare, lärare, idrottsledare, fritidspedagoger och andra som är intresserade av barns motoriska utveckling. Motorisk träning enligt MUGI-modellen används i bland annat Bunkefloprojektet – en hälsofrämjande skola och finns redovisad i doktorsavhandlingen Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer.

Författare: Ingegerd Ericson
Artikelnummer: 91-89040-68-6
Pris exkl. moms : 125,00 kr

Case för lärare

Författare:
ISBN:-
Pris exkl. moms: 495,00 kr
Skapad av Teddybjarn Bild & Form